Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej


Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG-1

 

Urząd Skarbowy

 

Podanie o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu

Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej - ZAP3

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej - UPL1

Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej - OPL1

 

 

ZUS

 

Podanie o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS

Zaświadczenie płatnika składek ZUS-Z3

Zaświadczenie płatnika składek ZUS-Z3b

Zgłoszenie korekty podlegania okresom ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego ZUS-KOA (aktywny)

Zgłoszenie korekty podlegania okresom ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego ZUS-KOA

 

 

Prawo pracy, BHP

 

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Kwestionariusz osobowy dla pracownika

Skierowanie na badania lekarskie